TECHNICKÉ INFORMACE UNITES MORAVA - MAGNETOFON MECHLABOR

Mechlabor

Mazání stroje:

Tónový motor: Cca 1x ročně kápnout 5-6 kapek oleje kvality Teresso pod prachovou krytku na tónovém hřídeli. Pro přístup k ložisku tónového hřídele je nutno sejmout prachotěsnou krytku směrem vzhůru. Pro snazší manipulaci je možné odstranit horní panel stroje. Pozor! Pryžové části tónové kladky ani jiné části páskové dráhy nesmí přijít do styku s olejem!

Navíjecí motory: Pro mazání navíjecích motorů je nutné vyjmout obě motorové jednotky ze stroje. Po odstranění horního krytu a odpojení příslušných kabelů se vyjmou obě motorové jednotky a položí obráceně. Pomocí odpovídajícího nástroje se odstraní šroub u paty hřídele. Pozor! Je nutné si poznačit polohu šroubu a počet závitů! Přesná poloha šroubu je nutná pro nastavení výšky cívek. Do otvorů po šroubech se nakape tolik kapek oleje kvality Teresso, kolik se vsákne během dvou dní. Po tuto dobu je stroj odstaven a motory stále vzhůru nohama. Toto mazání se provádí 1x ročně.

Transportní kladky: Po odšroubování krycích destiček se sejmou kladky tahem vzhůru a poté se z obou stran do každé kápne 1 kapka oleje Teresso do ložiska. Toto mazání se provádí 1x ročně.

Čištění stroje:

Při stálém provozu je nutno denně čistit páskovou dráhu, zejména záznamovou, snímací a mazací hlavu. Čištění se provádí isopropylalkoholem obvyklými postupy, známými z magnetofonové praxe. Pracovní plochu magnetofonu a talíře na unašečích se čistí vlhkým hadříkem běžnými saponáty. Nesmí se používat rozpouštědla a je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby se nedostala do přístroje voda. Vždy je nutné před čištěním odpojit magnetofon od sítě!

Odmagnetování hlav:

Před odmagnetováním hlav je nutné odmontovat jednotku hlav. Dvěma ozdobnými šrouby se odstraní ozdobný kryt hlav a poté se šestihranným nástrčkovým klíčem č. 9 povolí dva šrouby a stáhne se jednotka hlav směrem vzhůru. Odmagnetování se provádí střídavým přibližováním a oddalováním demagnetizačních kleští od jednotlivých hlav tak, jak je obvyklé v magnetofonové praxi. Nedosáhne-li se uspokojivých výsledků, je nutno ze všech hlav demontovat permalloyové zvonové kryty a poté postup opakovat. Upozorňuji na nutnost vypínání demagnetizéru až ve vzdálenosti min. 1m od hlav. Také upozorňuji na dodržování bezpečné vzdálenosti od pásků a jiných magneticky citlivých materiálů. Po odmagnetování se opačným postupem jednotka hlav namontuje na místo. Řadový konektor na panelu magnetofonu je uložen pohyblivě, aby nedošlo při nasazování nosníku hlav k poškození jednotlivých nožových kontaktů.

 

Nastavení přítlačné síly tónové kladky:

Provádí se bez založeného pásku. Levé rameno se podepře tak, aby došlo k sepnutí koncového spínače a bylo možné zařadit funkci Play. Z tónové kladky se odšroubuje krycí ozdobné víčko a do otvoru v hřídeli se zavěsí siloměr, napnutý směrem od tónového hřídele. Přítlačná síla se odečte ze siloměru v okamžiku, kdy se přestane při funkci Play otáčet přítlačná tónová kladka. Síla by měla být 1.8 kg. Není-li k dispozici siloměr, lze měření uskutečnit pomocí 1.8 kg závaží, zavěšeného na lanku přes hranu magnetofonu dolů. Nastavuje se šroubkem (13) před tónovou kladkou. Doleva=menší přítlak.

Nastavení přisunutí ramene tónové kladky:

Nastavuje se trimrem P1 (14) tak, aby doba mezi zařazením funkce Play a přisunutím tónové kladky byla cca 0.1 sec.

Nastavení přisunutí ramene pomocné vodící kladky (velké před mazací hlavou):

Nastavuje se trimrem P2(12) tak, aby doba mezi zařazením funkce Play a přisunutím pomocné kladky byla cca 0.2 - 0.3 sec.

Nastavení doby přibrždění pohyblivého ramene:

Po zařazení funkce Play/Rec by došlo k rozkmitání levého výkyvného ramene a tím k prokluzu (zakňourání) a v mezních případech i k vypnutí koncového spínače. Proto je na okamžik po startu pásku toto rameno přibrzděno brzdicím elektromagnetem. Trimrem P1(11) lze nastavit dobu přibrzdění až do 2 sec. Nutné vyzkoušet a zvolit optimální nastavení a minimální rozkmit ramene.

 

Zpět na stránku Mechlabor Zpět na hl. stranu

 

Zpracováno dle technické dokumentace studiového magnetofonu ML 610. Překlad Pavel Vejmělka. Technická korektura Unites Morava. Autor těchto stránek nenese žádnou zodpovědnost za případné chyby vzniklé omylem či nesprávným překladem. Pouze pro nekomerční použití! Poděkování p.Mičkovi a ing.Dluhému.